Alternatywa – niepaństwowe szkolnictwo wyższe w Europie

Tworzenie i funkcjonowanie niepaństwowych instytucji szkolnictwa wyższego jest wskaźnikiem gotowości społeczeństwa obywatelskiego i społeczności biznesowej do zaangażowania się w odpowiednie kształcenie przyszłych pokoleń. Choć instytucje szkolnictwa wyższego w Europie są postrzegane przede wszystkim jako zadanie rządów (i odpowiednio finansowane), w ciągu ostatnich 20 lat dzięki zaangażowaniu sektora prywatnego powstał także silny sektor niepaństwowego szkolnictwa wyższego. Zaangażowanie to jest wyrazem:
  • promowanie dobra wspólnego przez społeczeństwo obywatelskie,
  • dążenie do różnorodności edukacyjnej i zróżnicowania w szkolnictwie wyższym,
  • dążenie do większej autonomii instytucji szkolnictwa wyższego,
  • promowanie większej własności w edukacji,
  • uznanie konkurencji za skuteczną siłę napędową innowacji, jakości i efektywności w szkolnictwie wyższym
Badanie, wspierane przez stowarzyszenia członkowskie EUPHE, dostarcza przeglądu stanu rozwoju niepaństwowych instytucji szkolnictwa wyższego w Europie oraz politycznych, prawnych i ekonomicznych warunków ramowych, które mają do nich zastosowanie.

Opracowanie jest dostępne w wersji drukowanej i e-bookowej w języku niemieckim i angielskim.