Dekalog

10 powodów, dla których niepubliczne szkolnictwo wyższe jest ważne dla europejskiego systemu edukacji

1

Niepubliczne szkolnictwo wyższe jest wyrazem wolnego, żywego, demokratycznego i pewnego siebie społeczeństwa obywatelskiego, które uważa, że wysoka jakość szkolnictwa wyższego wymaga również dynamiki i ducha przedsiębiorczości sektora prywatnego.

2

Niepubliczne szkolnictwo wyższe przyczynia się do różnorodności i pluralizmu europejskiego systemu szkolnictwa wyższego, a tym samym zwiększa swobodę wyboru dla studentów i wykładowców.

3

Uczelnie niepaństwowe oferują swoim studentom szeroką gamę programów dotyczących aktualnego stanu nauki i dydaktyki, które odpowiadają aktualnym potrzebom i wymaganiom społeczeństwa i przemysłu.

4

Uczelnie niepubliczne szybko reagują, oferując programy dostosowane do nowych wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności studentów

5

Niepubliczne instytucje szkolnictwa wyższego łączą wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym, tworząc programy o wysokiej wartości dodanej dla zatrudnialności studentów

6

Niepubliczne instytucje szkolnictwa wyższego dzięki swojemu duchowi przedsiębiorczości przyczyniają się do tworzenia bardziej sprawnego, motywującego i zorientowanego na wyniki systemu szkolnictwa wyższego.

7

Niepubliczne instytucje szkolnictwa wyższego wspierają Europę w globalnej rywalizacji o najzdolniejsze talenty dzięki swojemu zorientowaniu na klienta i rynek.

8

Niepubliczne instytucje szkolnictwa wyższego są zaangażowane w zwiększanie sprawiedliwości, dostępności i inkluzywności systemu szkolnictwa wyższego i dążą do zwiększenia udziału wszystkich rodzajów studentów, niezależnie od ich pochodzenia społecznego.

9

Niepubliczne instytucje szkolnictwa wyższego kładą nacisk na wydajność i zorientowanie na wyniki studentów i wykładowców, aby zapewnić większą efektywność systemu szkolnictwa wyższego.

10

Niepubliczne szkoły wyższe przyczyniają się do tworzenia bardziej atrakcyjnych możliwości zatrudnienia dla wszystkich pracowników naukowych

Oczekiwania
EUPHE

EUPHE demands from the EU and the European Governments

1

uznanie potrzeby pluralizmu w publicznym i niepublicznym szkolnictwie wyższym za istotną wartość wolnej i demokratycznej Europy

2

ochrona różnorodności i niezależności niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie ustawodawstwa i administracji w odniesieniu do wolności akademickiej

3

zapewnienie sprawiedliwego współistnienia publicznego i niepublicznego szkolnictwa wyższego w zakresie ustawodawstwa, administracji i publicznego finansowania szkolnictwa wyższego

4

zapewnienie swobodnego przepływu i zakładania europejskich niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego we wszystkich państwach UE zgodnie z Kartą praw podstawowych UE, Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą usługową UE 2006/123/WE

5

zapewnienie niepaństwowym instytucjom szkolnictwa wyższego możliwości nieograniczonego uczestnictwa we wszystkich programach finansowania szkolnictwa wyższego

Członkowie

Hiszpania

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN jest krajowym hiszpańskim stowarzyszeniem prywatnych szkół biznesu, założonym w 2008 roku przez 11 szkół. Jego celem jest przyczynienie się w sposób kolegialny do procesu rozwoju zarządzania poprzez profesjonalne programy magisterskie, które umożliwiają ich studentom uzyskanie wysoce efektywnych wyników biznesowych. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 62 szkoły członkowskie, kształcące 63.000 studentów na 1300 programach i 603.000 absolwentów.

Visit now
Portugalia

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP jest krajowym portugalskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego uznanych za działające w interesie publicznym na mocy przepisów prawnych dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie zrzesza około 60 członków, którzy kształcą około 74 000 studentów na ... programach.

Visit now
Austria

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK jest krajową austriacką konferencją prywatnych szkół wyższych. Obecnie liczy 16 członków, z około 220 kierunkami studiów i ponad 18 000 studentów.

Visit now
Słowenia

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ jest krajowym słoweńskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego i jest oficjalnie uznawany przez rząd jako jego przedstawiciel. Obecnie ma 35 członków z około .... studentów na .... programach.

Visit now
Polska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest jednym z wiodących polskich uniwersytetów prywatnych, założonym w 1996 roku. Obecnie posiada 5 kampusów w głównych miastach Polski, gdzie studiuje ponad 17.000 studentów na 35 programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Visit now
Irlandia

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA jest krajowym irlandzkim stowarzyszeniem szanowanych i niezależnych prywatnych dostawców wysokiej jakości edukacji wyższej. Została założona w 1991 roku i obecnie posiada 12 szkół wyższych z 27.000 studentów NA 379 programach zatwierdzonych przez QQI i około 127.000 absolwentów.

Visit now
Francja

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 1993 roku, z 37 szkołami członkowskimi, wśród nich 14 szkołami biznesu, 22 szkołami inżynieryjnymi i 1 szkołą projektowania, i z około 81.000 studentów na ....programach.

Visit now
Francja

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku

Visit now
Niemcy

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH jest narodowym niemieckim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku. Obecnie liczy około 82 członków, którzy kształcą około 263.000 studentów na ponad 1200 programach.

Visit now