Korzystanie z treści; Ograniczenia; Oświadczenie o ochronie prywatności

O ile nie wskazano inaczej w odpowiedniej treści i pod warunkiem przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, użytkownik jest upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania (ale nie modyfikowania) treści zamieszczonych w niniejszej Witrynie, pod warunkiem, że (i) takie wykorzystanie służy wyłącznie celom informacyjnym i niekomercyjnym oraz (ii) każda kopia treści musi zawierać informację o prawach autorskich lub inne informacje związane z treścią.

Użytkownik nie jest upoważniony do kopiowania lub korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania, zastrzeżonych procesów lub technologii zawartych lub opisanych na tej stronie internetowej.

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny i korzystając z niej, użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe i dane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i Powiadomieniem o plikach cookie, które są włączone do niniejszej Umowy przez niniejsze odniesienie. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na warunki naszego Oświadczenia o ochronie prywatności i Powiadomienia o plikach cookie, w tym na wszelkie zobowiązania nałożone na Użytkownika w tych dokumentach.

Prawa własności intelektualnej; Zakaz używania nazw i logotypów Prywatnych Uczelni Unii Europejskiej

O ile nie wskazano inaczej, zawartość niniejszej Witryny jest dostarczana przez nas lub inny podmiot w ramach European Union Private Higher Education.

Niniejsza Witryna i jej zawartość są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w Anglii i Walii i/lub innych jurysdykcjach. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach korzystania.
„Logo „European Union Private Higher Education.” oraz lokalne warianty językowe powyższych znaków towarowych, a także niektóre nazwy produktów, które pojawiają się na tej stronie internetowej (łącznie „European Union Private Higher Education.”), są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi podmiotów w ramach European Union Private Higher Education. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub wyraźnie upoważnionych na piśmie przez odpowiedniego właściciela znaku towarowego, użytkownik nie może używać żadnych znaków European Union Private Higher Education. Marks zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi słowami lub elementami projektu, w tym w jakiejkolwiek informacji prasowej, reklamie lub innych materiałach promocyjnych lub marketingowych lub mediach, w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, wizualnej lub jakiejkolwiek innej.

Odniesienia do znaków towarowych innych podmiotów na tej stronie służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i nie oznaczają, że podmioty te zatwierdziły tę stronę lub jakąkolwiek jej zawartość. Niniejsze Warunki użytkowania nie przyznają Państwu żadnych praw do korzystania ze znaków towarowych innych stron.

Zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa (w tym bez ograniczeń wszelkie treści lub inne jej części) zawiera jedynie ogólne informacje, a my nie świadczymy za jej pośrednictwem profesjonalnych porad ani usług. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działań, które mogą mieć wpływ na Państwa finanse lub działalność gospodarczą, powinni Państwo skonsultować się z wykwalifikowanym profesjonalnym doradcą.

Ta strona jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje i nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do niej. Nie ograniczając powyższego, nie gwarantujemy, że ta witryna będzie bezpieczna, wolna od błędów, wolna od wirusów lub złośliwego kodu lub będzie spełniać jakiekolwiek szczególne kryteria wydajności lub jakości. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, tytułu, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i dokładności.

Użytkownik korzysta z tej strony na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko strat wynikających z korzystania z niej, w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do utraty usług lub danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub karne szkody lub jakiekolwiek inne szkody, czy to w ramach działania umowy, ustawy, czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania), lub w inny sposób, odnoszące się do lub wynikające z korzystania z tej strony internetowej, nawet jeśli wiedzieliśmy lub powinniśmy wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód.
Niektóre linki na tej stronie mogą prowadzić do stron internetowych, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli, w tym, bez ograniczeń, utrzymywanych przez inne podmioty w ramach Unii Europejskiej Prywatnego Szkolnictwa Wyższego lub poszczególnych pracowników takich podmiotów. Nie ograniczając żadnego z powyższych stwierdzeń, nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji dotyczących takich stron internetowych, zasobów i narzędzi, a łącza do takich stron internetowych, zasobów i narzędzi nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie ich lub ich treści przez nas.

Powyższe zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nie tylko do nas, ale także do każdego innego podmiotu w ramach Unii Europejskiej Prywatne Szkolnictwo Wyższe oraz do naszego i ich personelu.
Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od tego, czy chodzi o umowy, ustawy, czyny niedozwolone (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania), czy inne.

Warunki dodatkowe

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania jest nieważna lub niewykonalna w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas (i) w tej jurysdykcji zostanie ona poddana rekonstrukcji w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w celu osiągnięcia jak najdokładniejszego odwzorowania jej intencji, a pozostała część niniejszych Warunków użytkowania zachowa pełną moc i skuteczność, oraz (ii) w każdej innej jurysdykcji wszystkie niniejsze Warunki użytkowania zachowają pełną moc i skuteczność.

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie i według własnego uznania, publikując zmienione Warunki użytkowania pod linkiem Warunki użytkowania (tj. na tej stronie internetowej, którą aktualnie przeglądasz) lub w innym miejscu tej Witryny. Takie zmiany wchodzą w życie w odniesieniu do użytkownika z chwilą ich zamieszczenia, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone przez nas. Twoim obowiązkiem jest zapoznawanie się z takimi zmienionymi Warunkami użytkowania poprzez sprawdzanie tej strony. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza wyrażenie zgody na zmienione Warunki użytkowania.