UE chce wzmocnić prawa prywatnych uniwersytetów w Europie

Europejska Unia Prywatnego Szkolnictwa Wyższego (EUPHE) z zadowoleniem przyjmuje opinię Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie postępowania przeciwko Węgrom o naruszenie przepisów w […]

EUPHE News 6 marca, 2020

Europejska Unia Prywatnego Szkolnictwa Wyższego (EUPHE) z zadowoleniem przyjmuje opinię Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie postępowania przeciwko Węgrom o naruszenie przepisów w związku z dyskryminacją prywatnego Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego („Soros University”).

Jeśli ETS przychyli się do tego wniosku, będzie to miało daleko idące konsekwencje poza Węgrami dla prywatnych uniwersytetów również w innych państwach członkowskich UE.

Komentarz rzecznika generalnego stwierdza, że państwa członkowskie UE muszą przestrzegać następujących praw prywatnych uniwersytetów w ich prawie uniwersyteckim, a Komisja UE jest zobowiązana do zapewnienia, że prawa te są przestrzegane:

1. Zakładanie i prowadzenie prywatnych szkół wyższych jako wyraz prawa do nauki zgodnie z art. 14 ust. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej musi być zagwarantowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Artykuł 14 (3) gwarantuje również istnienie prywatnych uniwersytetów obok uniwersytetów publicznych oraz różnorodność i pluralizm w szkolnictwie wyższym.

2. Swoboda przedsiębiorczości w zakresie zakładania i prowadzenia prywatnych szkół wyższych ma być zagwarantowana we wszystkich państwach członkowskich UE zgodnie z art. 16 Karty UE. Oznacza to, że również „strona przedsiębiorcza i komercyjne aspekty zakładania i prowadzenia uniwersytetu są chronione” oraz że państwa członkowskie muszą przestrzegać zasad przyjmowania, nadzoru i akredytacji prywatnych uniwersytetów.

3. GATS (Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami WTO) ma zastosowanie do zakładania i prowadzenia prywatnych uczelni w UE. Zgodnie z tym państwa członkowskie UE nie mogą dyskryminować prywatnych uczelni z innych krajów w zakresie przyjmowania i nadzorowania.
Wymogi prawa o szkolnictwie wyższym dotyczące zatwierdzania i funkcjonowania uczelni prywatnych muszą być proporcjonalne.

4. Przy zakładaniu i prowadzeniu prywatnych uczelni w UE obowiązuje dyrektywa usługowa UE. Zgodnie z art. 16 tej dyrektywy prawo uniwersyteckie państw członkowskich nie może nakładać nieproporcjonalnych wymagań dotyczących zakładania i funkcjonowania uczelni prywatnych.

5. Komisja UE może być wezwana do naruszenia praw prywatnych uniwersytetów zgodnie z GATS, ponieważ jest ona odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania tych postanowień w państwach członkowskich UE.

Opinia rzecznika generalnego w dużej mierze odpowiada 5 postulatom EUPHE wobec państw członkowskich UE w zakresie zagwarantowania różnorodności edukacyjnej, a także proporcjonalnych wymogów dotyczących przyjmowania, funkcjonowania i akredytacji uczelni prywatnych. Jeśli ETS przychyli się do wniosków rzecznika generalnego, znacząco wzmocni to prawa i pozycję prywatnych uniwersytetów w Europie.

Bruksela, dnia 06.03.2020 r.

Członkowie

Hiszpania

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN jest krajowym hiszpańskim stowarzyszeniem prywatnych szkół biznesu, założonym w 2008 roku przez 11 szkół. Jego celem jest przyczynienie się w sposób kolegialny do procesu rozwoju zarządzania poprzez profesjonalne programy magisterskie, które umożliwiają ich studentom uzyskanie wysoce efektywnych wyników biznesowych. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 62 szkoły członkowskie, kształcące 63.000 studentów na 1300 programach i 603.000 absolwentów.

Visit now
Portugalia

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP jest krajowym portugalskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego uznanych za działające w interesie publicznym na mocy przepisów prawnych dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie zrzesza około 60 członków, którzy kształcą około 74 000 studentów na ... programach.

Visit now
Austria

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK jest krajową austriacką konferencją prywatnych szkół wyższych. Obecnie liczy 16 członków, z około 220 kierunkami studiów i ponad 18 000 studentów.

Visit now
Słowenia

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ jest krajowym słoweńskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego i jest oficjalnie uznawany przez rząd jako jego przedstawiciel. Obecnie ma 35 członków z około .... studentów na .... programach.

Visit now
Polska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest jednym z wiodących polskich uniwersytetów prywatnych, założonym w 1996 roku. Obecnie posiada 5 kampusów w głównych miastach Polski, gdzie studiuje ponad 17.000 studentów na 35 programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Visit now
Irlandia

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA jest krajowym irlandzkim stowarzyszeniem szanowanych i niezależnych prywatnych dostawców wysokiej jakości edukacji wyższej. Została założona w 1991 roku i obecnie posiada 12 szkół wyższych z 27.000 studentów NA 379 programach zatwierdzonych przez QQI i około 127.000 absolwentów.

Visit now
Francja

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 1993 roku, z 37 szkołami członkowskimi, wśród nich 14 szkołami biznesu, 22 szkołami inżynieryjnymi i 1 szkołą projektowania, i z około 81.000 studentów na ....programach.

Visit now
Francja

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku

Visit now
Niemcy

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH jest narodowym niemieckim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku. Obecnie liczy około 82 członków, którzy kształcą około 263.000 studentów na ponad 1200 programach.

Visit now