EU želi okrepiti pravice zasebnih univerz v Evropi

Evropska zveza zasebnega visokega šolstva (EUPHE) pozdravlja mnenje generalnega pravobranilca na Sodišču Evropskih skupnosti (SES) v postopku za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z […]

EUPHE News 6 marca, 2020

Evropska zveza zasebnega visokega šolstva (EUPHE) pozdravlja mnenje generalnega pravobranilca na Sodišču Evropskih skupnosti (SES) v postopku za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z diskriminacijo zasebne Srednjeevropske univerze (“Sorosova univerza”).

Če bo Sodišče EU zahtevi ugodilo, bo to imelo daljnosežne posledice poleg Madžarske tudi za zasebne univerze v drugih državah članicah EU.

V pripombah generalnega pravobranilca je navedeno, da morajo države članice EU v svojih univerzitetnih zakonih upoštevati naslednje pravice zasebnih univerz in da je Komisija EU dolžna zagotoviti spoštovanje teh pravic:

1. Ustanovitev in delovanje zasebnih univerz kot izraz pravice do izobraževanja v skladu s členom 14(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah morata biti zagotovljena v vseh državah članicah EU. Člen 14(3) poleg javnih univerz zagotavlja tudi obstoj zasebnih univerz ter raznolikost in pluralizem v visokem šolstvu.

2. V skladu s členom 16 Listine EU je treba v vseh državah članicah EU zagotoviti podjetniško svobodo pri ustanavljanju in upravljanju zasebnih univerz. To pomeni, da so zaščiteni tudi “podjetniška plat in komercialni vidiki ustanavljanja in delovanja univerze” ter da morajo države članice upoštevati sprejem, nadzor in akreditacijo zasebnih univerz.

3. Za ustanavljanje in delovanje zasebnih univerz v EU se uporablja GATS (Splošni sporazum o trgovini s storitvami STO). V skladu s tem države članice EU ne smejo diskriminirati zasebnih univerz iz drugih držav glede sprejema in nadzora.
Zahteve visokošolske zakonodaje za odobritev in delovanje zasebnih univerz morajo biti sorazmerne.

4. Za ustanavljanje in delovanje zasebnih univerz v EU se uporablja direktiva EU o storitvah. V skladu s 16. členom te direktive univerzitetna zakonodaja držav članic ne sme postavljati nesorazmernih zahtev za ustanovitev in delovanje zasebnih univerz.

5. Komisija EU se lahko obrne na Komisijo EU zaradi kršitev pravic zasebnih univerz v skladu z GATS, saj je odgovorna za spremljanje skladnosti s temi določbami v državah članicah EU.

Mnenje generalnega državnega pravobranilca se v veliki meri ujema s 5 zahtevami EUPHE državam članicam EU glede zagotavljanja raznolikosti izobraževanja ter sorazmernih zahtev za sprejem, delovanje in akreditacijo zasebnih univerz. Če bo Sodišče EU upoštevalo zahteve generalnega pravobranilca, bo to bistveno okrepilo pravice in položaj zasebnih univerz v Evropi.

Bruselj, 06.03.2020

Člani

Španija

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

Visit now
Portugalska

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

Visit now
Avstrija

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

Visit now
Slovenija

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

Visit now
Poljska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

Visit now
Irska

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

Visit now
Francija

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

Visit now
Francija

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

Visit now
Nemčija

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

Visit now