ETS podjął ważną decyzję na korzyść uczelni niepaństwowych

ETS ponownie podjął ważną decyzję na korzyść uczelni niepaństwowych. Łotewski Sąd Konstytucyjny zwrócił się do ETS z pytaniem, czy ustawodawstwo krajowe, które wymaga, aby instytucje […]

EUPHE News 17 marca, 2022

ETS ponownie podjął ważną decyzję na korzyść uczelni niepaństwowych.

Łotewski Sąd Konstytucyjny zwrócił się do ETS z pytaniem, czy ustawodawstwo krajowe, które wymaga, aby instytucje szkolnictwa wyższego oferowały zajęcia wyłącznie w oficjalnym języku narodowym, jest zgodne z prawem UE, czy też może mieć charakter dyskryminacyjny.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze postanowienia orzeczenia, które mogą mieć znaczenie także w innych sprawach dotyczących uczelni niepaństwowych:

  1. W zakresie, w jakim prawo krajowe ma zastosowanie do uczelni niepaństwowych, finansowanych głównie ze środków prywatnych, zaskarżone przepisy muszą być zgodne z przepisami o swobodnym przepływie usług.
  2. Kursy prowadzone przez prywatne instytucje szkolnictwa wyższego mogą być (i często są) oferowane za wynagrodzeniem, a zatem stanowią „usługi” w rozumieniu dyrektywy usługowej. Nie znajdują się one również na liście usług, które art. 2 ust. 2 wyłącza z zakresu stosowania tej dyrektywy.
  3. Jeżeli przepisy krajowe wprowadzają ograniczenie prawa przedsiębiorczości zagwarantowanego w art. 49 TFUE, to każdy środek, który zakazuje, utrudnia lub czyni mniej atrakcyjnym korzystanie ze swobody przedsiębiorczości, należy uznać za ograniczenie tej swobody.

W niniejszej sprawie zaskarżone przepisy utrudniają niektórym instytucjom szkolnictwa wyższego z siedzibą za granicą przeniesienie się na Łotwę lub otwarcie innego miejsca prowadzenia działalności na Łotwie. Jak słusznie zauważyli skarżący w postępowaniu głównym, w zakresie, w jakim zajęcia edukacyjne muszą być prowadzone (prawie wyłącznie) w języku łotewskim, wiele zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego nie będzie w stanie wykorzystać na Łotwie części swojego personelu administracyjnego i dydaktycznego. Ponadto zagraniczne instytucje szkolnictwa wyższego nie będą mogły oferować bardziej zróżnicowanej i konkurencyjnej oferty usług, np. kursów prowadzonych w innych językach, mimo że istnieje na nie duże zapotrzebowanie.

W świetle powyższego stwierdzam, że zaskarżone przepisy stanowią ograniczenie w rozumieniu art. 49 TFUE w zakresie, w jakim utrudniają korzystanie ze swobody przedsiębiorczości przez instytucje szkolnictwa wyższego mające siedzibę w innych państwach członkowskich i czynią je mniej atrakcyjnym.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem.

Członkowie

Hiszpania

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN jest krajowym hiszpańskim stowarzyszeniem prywatnych szkół biznesu, założonym w 2008 roku przez 11 szkół. Jego celem jest przyczynienie się w sposób kolegialny do procesu rozwoju zarządzania poprzez profesjonalne programy magisterskie, które umożliwiają ich studentom uzyskanie wysoce efektywnych wyników biznesowych. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 62 szkoły członkowskie, kształcące 63.000 studentów na 1300 programach i 603.000 absolwentów.

Visit now
Portugalia

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP jest krajowym portugalskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego uznanych za działające w interesie publicznym na mocy przepisów prawnych dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie zrzesza około 60 członków, którzy kształcą około 74 000 studentów na ... programach.

Visit now
Austria

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK jest krajową austriacką konferencją prywatnych szkół wyższych. Obecnie liczy 16 członków, z około 220 kierunkami studiów i ponad 18 000 studentów.

Visit now
Słowenia

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ jest krajowym słoweńskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego i jest oficjalnie uznawany przez rząd jako jego przedstawiciel. Obecnie ma 35 członków z około .... studentów na .... programach.

Visit now
Polska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest jednym z wiodących polskich uniwersytetów prywatnych, założonym w 1996 roku. Obecnie posiada 5 kampusów w głównych miastach Polski, gdzie studiuje ponad 17.000 studentów na 35 programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Visit now
Irlandia

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA jest krajowym irlandzkim stowarzyszeniem szanowanych i niezależnych prywatnych dostawców wysokiej jakości edukacji wyższej. Została założona w 1991 roku i obecnie posiada 12 szkół wyższych z 27.000 studentów NA 379 programach zatwierdzonych przez QQI i około 127.000 absolwentów.

Visit now
Francja

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 1993 roku, z 37 szkołami członkowskimi, wśród nich 14 szkołami biznesu, 22 szkołami inżynieryjnymi i 1 szkołą projektowania, i z około 81.000 studentów na ....programach.

Visit now
Francja

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku

Visit now
Niemcy

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH jest narodowym niemieckim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku. Obecnie liczy około 82 członków, którzy kształcą około 263.000 studentów na ponad 1200 programach.

Visit now